e-Rewards is een panel voor marktonderzoek, eigendom van en gecontroleerd door Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited).

Als Lid van het panel zal u de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan marktonderzoeksactiviteiten, waaronder online en mobiele enquêtes, het testen van producten, focusgroepen, en meer.

Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Voor meer informatie over het gebruik van de data die u doorgeeft, ga naar Privacy Beleid.

Definities

Panel: Het e-Rewards panel voor marktonderzoek

Lid: een individueel lid van het Panel

Opinion Points: de programma/Panel valuta die u verdient door deel te nemen aan het Panel. Opinion Points heeft geen monetaire waarde en kan niet ingewisseld worden voor contant geld. Opinion Points kan niet geveild, verhandeld, geruild of verkocht worden en is niet overdraagbaar bij overlijden, als geschenk, in het kader van huishoudelijke relaties, of op enige andere manier, tenzij van rechtswege.

Geschiktheid: Wie kan deel uitmaken van ons Panel?

U moet minstens 16 jaar oud zijn en woonachtig in Netherlands om lid te worden van een Panel.

Werknemers van Dynata kunnen geen vergoeding voor deelname vragen.

Registratie: Nauwkeurigheid en gegevens

U kan slechts één account per persoon openen in ons Panel. Uw account is niet overdraagbaar.

Bij de registratie zal u gevraagd worden een persoonlijk e-mailadres en paswoord op te geven.

Deel dit paswoord niet met anderen, u bent verantwoordelijk om dit geheim te houden.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor ongeautoriseerd gebruik van uw account, waaronder ongeautoriseerd gebruik van uw e-mailadres, uw paswoord of uw gebruik van uw Opinion Points.

Om enquêtes te ontvangen die voor u relevant zijn, vragen wij u uw profiel in te vullen. Ons systeem zal voor uw account de activiteiten selecteren op basis van de informatie die uw profiel bevat.

Gelieve uw profiel nauwkeurig in te vullen. Uw lidmaatschap kan beëindigd worden indien uw gegevens onjuist blijken.

Gelieve zowel bij het aanmaken van een account, als bij het vervolledigen van uw profiel nauwkeurige gegevens op te geven. Wij kunnen uw account beëindigen indien wij redelijkerwijs van oordeel zijn dat de opgegeven gegevens onnauwkeurig zijn.

Klanten willen af en toe de meningen van minderjarigen onderzoeken. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen met ouderlijke toestemming en via het account van hun ouders.

Voordelen van lidmaatschap

Lidmaatschap van het Panel is gratis.

U kan Opinion Points verdienen door deelname aan marktonderzoeksactiviteiten. Deze Opinion Points zal op uw account gecrediteerd worden. Wanneer u voldoende Opinion Points heeft om een omruildrempel te bereiken, zal u deze Opinion Points kunnen omruilen voor een beloning. Meer informatie over het omruilen van Opinion Points vindt u hier.

Opinion Points heeft geen monetaire waarde en kan niet geruild, verkocht of overgedragen worden.

Gedrag

Om een goede service voor klanten te voorzien, vertrouwt e-Rewards op nauwkeurige gegevens die de echte opinie van onze leden weergeven. Als Lid gaat u ermee akkoord om bij onze marktonderzoeksactiviteiten waarheidsgetrouw en weloverwogen te antwoorden.

Dynata behoudt zich het recht voor om geen Opinion Points aan een Lid toe te kennen indien Dynata, op redelijke wijze, de antwoorden van een Lid op de enquêtevragen onwaar of niet weloverwogen acht.

Beëindiging

U kan uw account op elk ogenblik beëindigen. Hierbij gaat de Opinion Points op uw account verloren. Indien u wil beëindigen, kan u dit doen via deze link naar ons Leden Service Team , via de link die u vind in de voettekst van elke e-mail of hier.

Wij behouden ons het recht voor om uw account op elk ogenblik, onmiddellijk en zonder motivering te beëindigen, of indien:

 • u niet actief was gedurende 365 dagen of meer;
 • u deze voorwaarden schendt

Het beëindigen van uw account leidt tot het verloren gaan van uw Opinion Points.

Intellectuele Eigendomsrechten - eigendom van inhoud, overdracht van rechten op de inhoud

Wanneer u Lid wordt, aanvaardt u dat eigendomsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in het Panel bij Dynata en/of haar licentiegevers en leveranciers blijven.

Door uw lidmaatschap aanvaardt u dat de inhoud van de website en de toepassing van het Panel - waaronder, maar niet beperkt tot de tekst, geluid, foto's, afbeeldingen, software en ander materiaal in Dynata e-mail correspondentie, diensten of software - auteursrechtelijk beschermd zijn door Dynata en/of haar licentiegevers en leveranciers onder US en internationale auteursrechten, dat deze onderworpen zijn aan andere intellectuele eigendoms- en auteursrechten en wetten, en dat dit eigendom is van Dynata en/of haar licentiegevers en leveranciers.

Behalve indien anders voorzien door de toepasselijke auteursrechten, mag deze inhoud op geen enkele manier gekopieerd, aangepast, gereproduceerd, heruitgegeven, geplaatst, uitgezonden, verkocht, te koop aangeboden or verdeeld worden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Dynata en/of de toepasselijke licentiegevers of leveranciers, met als enige uitzondering dat één kopie van de noodzakelijke software die door Dynata aangeboden kan worden gedownload mag worden op één enkele computer voor het persoonlijke en niet-commercieel gebruik door een Lid.

U dient alle auteursrechtelijke meldingen, informatie en beperkingen in of bijgevoegd bij zulke inhoud na te leven.

Alle antwoorden op enquêtevragen, gegevens en informatie die door een Lid gedurende de deelname aan het Panel, waaronder als deel van de enquête of het onderzoek, meegedeeld worden, zullen intellectuele eigendom van Dynata en/of haar klanten of partners worden. Hieronder wordt begrepen:

 • antwoorden op enquêtevragen;
 • afbeeldingen en video's;
 • antwoorden op open enquêtevragen.

Geheimhouding

Als Lid van ons Panel zal u in contact komen met nieuwe producten en innovatieve ideeën van onze klanten. Wij vragen u informatie over deze producten of de onderzoeksactiviteit waaraan u deelnam niet mee te delen via om het even welk medium.

Uw lidmaatschap kan beëindigd worden indien Dynata reden heeft om aan te nemen dat u materiaal dat de intellectuele eigendom van onze klanten bevat, gedeeld heeft buiten de context van uw onderzoeksactiviteit.

Beperking van aansprakelijkheid

Noch Dynata, noch haar bedienden, bestuurders, aandeelhouder, dochtenondernemingen, werknemers, agenten, licentiegevers of andere derde dienstverleners zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen, ongeacht of deze directe-, indirecte-, incidentele-, gevolgschade of schade als straf is die voortkomt uit:

 • het gebruik van het Panel of de onmogelijkheid dit te gebruiken;
 • de kosten voor het voorzien van vervangende goederen of diensten;
 • enige transactie aangegaan via het Panel;
 • het vertrouwen op het gebruik van informatie, goederen, diensten of goederen voorzien op het Panel;
 • ongeautoriseerd gebruik van, of aanpassing van de inzendingen of gegevens van een Lid;
 • verklaringen of gedrag van een derde; enige vordering toerekenbaar aan fouten of onvolledigheden or andere onnauwkeurigheden in het Panel en/of materiaal of informatie verkregen via het Panel;
 • enige andere kwestie die verband houdt met het Panel of deze voorwaarden.

Indien deze bepaling tot beperking van aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar geacht wordt, dan zullen de bepalingen die niet afdwingbaar zijn als afgesplitst worden beschouwd en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. De aansprakelijkheid van Dynata zal zo veel mogelijk gelimiteerd worden, voor zover toegelaten door het toepasselijk recht.

Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Dynata uitsluiten of limiteren wat betreft de aansprakelijkheid voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid;
 • L aansprakelijkheid door fraude of opzettelijke fout.

Informatie over handelsmerken

Dynata, het Dynata logo, e-Rewards, and the stylized “e” zijn merken van Dynata Global UK Limited (f/k/a Research Now Limited). Andere merken en merken van derden, service merken, logo's en handelsnamen die op de website, de applicatie, of via het Panel vermeldt worden, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Disclaimer en garanties

Voor zover toegelaten door toepasselijk recht:

 • gaat het Lid akkoord dat gebruik van het Panel en deze website en/of applicatie volledig voor risico van het Lid is;
 • zijn het Panel en alle daarin aangeboden diensten geleverd in de staat waarin ze verkeren en zoals ze beschikbaar worden gesteld, zonder enige verklaringen of garanties;
 • Geeft noch Dynata noch haar derde partner enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet:
  • met betrekking tot enig product, dienst of geschenk dat een Lid via het Panel verkregen heeft;
  • dat het Panel voldoet aan de eisen van het Lid;
  • dat het Panel ononderbroken, tijdig, zonder fouten en gebreken zal zijn;
  • over de resultaten die een Lid kan bekomen bij het gebruik van het Panel;
  • over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie bekomen bij het gebruik van het Panel.
 • Dynata wijst uitdrukkelijk alle expliciete, impliciete en wettelijke garanties met betrekking tot het Panel, informatie, diensten of producten aangeboden via het Panel (andere dan deze die ze niet kan afwijzen onder het toepasselijk recht) af, waaronder, maar niet beperkt tot:
  • de impliciete garantie tot verkoopbaarheid;
  • de impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel of gebruiker;
  • de garantie van niet-inbreuk.
 • Dynata kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor deze verklaringen en garanties, indien toepasselijk, aangeboden door klanten, partners, vergoedingspartners, fabrikanten van producten of leveranciers van diensten.
 • Geen enkel geschreven of gesproken advies of informatie, door een Lid bekomen van Dynata via het Panel vormt een garantie die hierin niet uitdrukkelijk gegeven is.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan een moeten worden uitgelegd volgens laws of England.

Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank in de bevoegde jurisdictie ongeldig verklaard wordt, dan zal deze bepaling zo veel mogelijk uitgelegd worden volgens de wil van de partijen. Dit zal geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Dynata en het Lid stemmen ermee in om alle rechtszaken die voortkomen uit deze voorwaarden of uit het gebruik van een Lid van het Panel, voor de rechtbanken van England gebracht zullen worden. De partijen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve en persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken voor dit doel.

Schadevergoeding

Het Lid stemt ermee in om alle redelijke kosten die geleden zijn door Dynata en haar dochtenondernemingen, voorgangers, opvolgers, bedienden, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, co-branders, derden, leveranciers, klanten, partners, vergoedingspartners of andere partners die zulke kosten kunnen oplopen als resultaat van, wegens of ontstaan uit de schending van deze voorwaarden, opzettelijk of wegens nalatigheid, door het Lid (of iemand die het account en paswoord van het Lid gebruikt), of het gebruik of misbruik van het Panel door het Lid (of iemand die het account en paswoord van het Lid gebruikt), of door schending van andermans rechten door het Lid (of iemand die het account en paswoord van het Lid gebruikt).

Kennisgeving

Behalve zoals hierboven bepaald met betrekking tot de aanpassing van deze voorwaarden, kan Dynata kennisgevingen doen per aangetekende brief, met een ontvangstbewijs aan het adres zoals opgenomen in de Dynata database of via e-mail naar het adres zoals opgenomen in de Dynata database. Zulke kennisgeving zal geacht worden meegedeeld te zijn bij aflevering.

Het Lid mag kennis geven aan Dynata per aangetekende brief met ontvangstbewijs via het onderstaande adres: 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 4BF, UK; Attn: Legal Department. [Notice]. Zulke kennisgeving zal geacht worden meegedeeld te zijn bij aflevering.

Contactgegevens

U kan ons Leden Service Team contacteren via de website.